Algemene voorwaarden

Je bent hier:

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.


Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter geschreven is, hebben een betekenis gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.


Definities

In het kader van deze Algemene Voorwaarden:

  • Gelieerde partij betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht hebben voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuursbevoegdheden.
  • Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk
  • Bedrijf (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Dream-Theme, Londen.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Service verwijst naar de Website.
  • Algemene voorwaarden (ook “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze Algemene Voorwaarden-overeenkomst is gemaakt met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden-generator.
  • Sociale Mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Dienst.
  • Website verwijst naar The7, toegankelijk via https://the7.io/
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden, dan hebt U geen toegang tot de Service.

Je verklaart dat je ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.


Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden U ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.


Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden.


Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de oplossing niet aan haar essentiële doel beantwoordt.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.


“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd “ALS IS” en “ALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Filialen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of vrij van fouten zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf een verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op van toepassing zijnde wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, waardoor sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel worden beschreven, worden toegepast voor zover uitvoerbaar onder de toepasselijke wetgeving.


Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Service zijn onderworpen aan de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. Uw gebruik van de Applicatie kan tevens onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.


Geschillenbeslechting

Als U een probleem of geschil hebt over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.


Voor gebruikers in de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, profiteert U van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waarin U woonachtig bent.


Wettelijke naleving Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de overheid van de Verenigde Staten of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangewezen als een “terrorisme ondersteunend” land, en (ii) U staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten.


Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.


Verklaring van afstand

Met uitzondering van hetgeen hierin is bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op enig moment daarna te eisen, noch zal de afstandsverklaring van een schending een afstandsverklaring van enige volgende schending inhouden.


Vertalen Tolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Service. U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert in geval van een geschil.


Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke verandering is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.


Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: example@the7.io